WPROWADZENIE DO STRATEGII WIŚLANEJ TRASY ROWEROWEJ


Projekt "Wiślana Trasa Rowerowa" zakłada zbudowanie, w oparciu o najważniejszą i najbardziej symboliczną z polskich rzek - Wisłę, markowego produktu turystycznego.

"Wiślana Trasa Rowerowa" będzie z założenia rowerowym szlakiem, który umożliwi turyście bezpieczne przemieszczanie się oraz da szansę poznania mijanych po drodze subregionów. Całość trasy będzie liczyła ponad 1000 km, przy czym jej początek to źródła rzeki (leżąca w Beskidach m. Wisła), a koniec to ujście rzeki do Morza Bałtyckiego.

Elementem wyróżniającym produkt na rynku, który będzie decydować o jego przewadze konkurencyjnej i atrakcyjności turystycznej, jest zapewnienie turyście rowerowemu kompleksowej obsługi i wysokiej jakości usług, przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Istotne w tym względzie będą zagadnienia związane z podkreśleniem tożsamości trasy (system identyfikacji wizualnej, system informacji turystycznej, sprzedaż pamiątek), jak również jej regionalnych aspektów (wynikających z zaproponowanej filozofii funkcjonowania produktu).
Sama marka "Wiślana Trasa Rowerowa" ma się kojarzyć z bezpieczeństwem turysty rowerowego, wysokim standardem i jakością infrastruktury i usług oraz ciekawą, niezwykle różnorodną ofertą turystyczną.

"Wiślana Trasa Rowerowa" jest inicjatywą obejmującą obszar całej Polski (województw położonych nad rzeką Wisła). Jej realizacja na terenie województwa śląskiego jest projektem pilotażowym, który ma na celu stworzenie swoistego rodzaju modelu funkcjonowania trasy na terenie całego kraju. Stąd niezwykle ważna i kluczowa będzie rola założeń przyjętych w dokumencie pt. „Strategia rozwoju produktu turystycznego "Wiślana Trasa Rowerowa" na terenie województwa śląskiego”. Należy tutaj podkreślić, iż rozpoczęcie prac nad wspomnianym dokumentem było możliwe dzięki zaangażowaniu p. Grażyny Staniszewskiej - Deputowanej do Parlamentu Europejskiego oraz grupie cyklistów, zrzeszonych m.in. wokół Towarzystwa Turystyki Rowerowej "Cyklista", którzy wspólnie promowali ideę stworzenia narodowego szlaku rowerowego. Ich wysiłki, ogrom pracy i wiara w postawiony sobie cel, zaowocowały deklaracją wsparcia projektu przez władze samorządowe, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i w rezultacie podjęciem prac nad dokumentem.

Projekt "Wiślanej Trasy Rowerowej" na terenie województwa śląskiego ma na celu wzrost zainteresowania turystów rowerowych, i nie tylko, walorami Regionu poprzez wykreowanie marki "Wiślanej Trasy Rowerowej". Śląski odcinek trasy ma stanowić swoistą oś scalającą obszar województwa. Projekt ma wykorzystywać i promować funkcjonujące atrakcje i produkty turystyczne, jak również czerpać z dziedzictwa Regionu celem stworzenia nowych produktów.
Rozwój "Wiślanej Trasy Rowerowej" jako produktu liniowego, udostępniającego turystom walory krajoznawcze i krajobrazowe województwa śląskiego, stanowi szansę na turystyczne wykorzystanie Regionu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wdrożenie projektu daje możliwość wszechstronnego zaktywizowania całego obszaru oddziaływania trasy, wykreowania funkcji turystycznych w miejscowościach posiadających walory dotychczas nie eksploatowane, jak również poprawy sytuacji na terenach wiejskich m.in. poprzez stymulowanie napływu kapitału inwestycyjnego w infrastrukturę turystyczną i paraturystyczną (zwłaszcza infrastrukturę obsługi rowerzysty) oraz zachęcanie do podejmowania działalność gospodarczej.

Strategia rozwoju produktu turystycznego "Wiślana Trasa Rowerowa" na terenie województwa śląskiego jest dokumentem, który z jednej strony zawiera wytyczne co do przebiegu trasy (w oparciu o przeprowadzoną wcześniej analizę województwa), a z drugiej kreuje filozofię funkcjonowania produktu, przy jednoczesnym wskazaniu podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie zapisanych działań oraz uszeregowaniu tych działań w czasie i podaniu podstawowych źródeł finansowania. Stąd dokument zawiera:
  • opis przebiegu "Wiślanej Trasy Rowerowej",
  • opis produktu turystycznego "Wiślana Trasa Rowerowa", w podziale na dwa podstawowe elementy: zagospodarowanie infrastrukturalne i ofertę usług dla turysty rowerowego oraz koncepcję funkcjonowania szlaku,
  • budowę marki "Wiślanej Trasy Rowerowej",
  • elementy wdrożenia strategii (zarządzanie "Wiślaną Trasą Rowerową", harmonogram działań, źródła finansowania).

Szczegóły strategii - strona internetowa www.silesia-region.pl

powrót