Walne Zgromadzenie Członków Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów w dniu 06.03.2015 - skrót informacji

W dniu 06.03.2015 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów w Bielsku-Białej.

Obrady Walnego Zebrania otworzya Prezes Zarządu Jolanta Koźmin, Przewodniczącym został Jan Pająk, a Protokolantam Marek Danielkiewicz.

Podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2015
Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów
 

w sprawie: Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Beskidzkie Towarzystwo 

Uchwała Nr.2
Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów
  w sprawie: przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro

 
 
Uchwała Nr.3.
Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdanie finansowego z działalności Stowarzyszenia za rok 2014
 
Uchwała Nr.4
Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów
 
W sprawie :przeznaczenia zysku  na realizację celów statutowych Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów w Bielsku – Białej za rok 2015
 
                                                                                                                                                                    .
 
UCHWAŁA Nr 5
 Walnego Zgromadzenia Członków
BESKIDZKIEGO TOWARZYSTWA CYKLISTÓW
 
W sprawie : udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów w Bielsku – Białej.
 
 
 Walne Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi.
 
 
 
UCHWAŁA Nr6 /2015
 
 Walnego Zgromadzenia Członków
BESKIDZKIEGO TOWARZYSTWA CYKLISTÓW
.
 
w sprawie: o ilości członków w Zarządzie Komisji Dyscyplinarnej i Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów 
 
Walne Zgromadzenie Beskidzkie Towarzystwa Cyklistów ustala, że na kadencję  2015 – 2017 będzie obowiązywał   3 - osobowy Zarzą
2. - osobowa Komisja Rewizyjna
 2 - osobowa Komisja Dyscyplinarna
 
 
 
 
UCHWAŁA Nr 7 /2015
 
 Walnego Zgromadzenia Członków
BESKIDZKIEGO TOWARZYSTWA CYKLISTÓW
w sprawie:
-powołania Zarządu oraz przyjęcia funkcji członków Zarządu Beskidzkiego        Towarzystwa Cyklistów  na lata 2015 – 2017
- powołania Komisji Rewizyjnej
 
 
 .
Zarząd Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów
 
Prezes     Jolanta Koźmin
Skarbnik   Beata Załubska
Sekretarz  Marek Danielkiewicz
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca   Dorota Bednarek
                           Jerzy Płaczek
 
Komisja Dyscyplinarna
                              Iwona Niedziela
                              Jan Pająk
 
 
UCHWAŁA Nr 8 /2015
 
 Walnego Zgromadzenia Członków
BESKIDZKIEGO TOWARZYSTWA CYKLISTÓW
w sprawie: przyjęcia programu działań  Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów  na rok 2015
 
 
 
 
 
UCHWAŁA Nr9 /2015
 
 Walnego Zgromadzenia Członków
BESKIDZKIEGO TOWARZYSTWA CYKLISTÓW
W sprawie :
Ustalenia wysokości wpisowego i rocznej składki członkowskiej na następną kadencję 2015-2017 oraz ilość godzin pracy społecznej na rzecz  Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów.
Podstawa prawna:
Statut paragraf 25 punkt 9
 
 Walne Zgromadzenie Członków Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów w Bielsku – Białej  ustala
 wysokość wpisowego 5 zł
 rocznej składki członkowskiej na następną kadencję 2015-2016 - 30 zł
 ilość godzin pracy społecznej na rzecz Towarzystwa 10  /rok 
 
 
Wobec braku innych wniosków ze strony członków, Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął obrady.
 
 
 
 
 

 

 

powrót