Walne Zgromadzenie Członków Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów

 Walne Zgromadzenie Członków Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów rozpoczęło siię w pierwszym terminie, z uwagi na obecność przeszło połowy członków.

Zgromadzenie otworzyła Prezes  kol. Jolanta Koźmin, przywitała przybyłych, a następnie  została wybrana na  przewodniczącego Zgromadzenia.
Później wybrano;
-  Komisję Mandatową 
- Komisję Uchwał i Wniosków 
Następnie Prezes BTC Jolanta Koźmin odczytała sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za rok 2013 
 
Kol. Beata Załubska przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2013
 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. Mateusz Thiel
 
Przewodniczący podziękował za sprawozdania i ogłosił rozpoczęcie dyskusji, a następnie odbyło się głosowanie nad uchwałami:
sprawozdania finansowe oraz Przystąpienia do zawiązania porozumienia organizacji, które działają na rzecz rozwoju turystyki rowerowej celem powstania federacji Wiślanej Trasy Rowerowej oraz organizacji Rajdu Wisła.
 
Uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.
Dyskutowano nad programem wycieczek w nadchodzącym sezonie oraz uzupełniono program na 2014 Stowarzyszenia.
 
Po części oficjalnej odbyły się pokazy slajdów z wypraw 2013 roku.
 

powrót