Pierwsze spotkanie śląskich środowisk rowerowych- Katowice

W ostatni piątak (16.10.2015) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się pierwsze spotkanie śląskich środowisk rowerowych i wojewódzkiego oficera rowerowego. Celem spotkania było przedstawienie kompetencji oficera i pokazanie kierunków rozwoju komunikacji rowerowej w województwie śląskim. Była to też okazja do wzajemnego poznania się aktywistów rowerowych. A przybyło ich na spotkanie ponad dwudziestu! I co ważne, nie tylko z miast skupionych wokół Katowic. Reprezentowane były Częstochowa, Rybnik, Racibórz, Dąbrowa Górnicza, Bielsko-Biała, Cieszyn, Zabrze, Jaworzno, Chorzów, Gliwice, Pszczyna, Tychy, Bytom, Olkusz no i naturalnie Katowice. Jest więc duża szansa na powstanie ogólnośląskiej sieci organizacji rowerowych, które mogłyby mieć realny wpływ na kształtowanie polityki rowerowej w regionie.
Kwestia integracji środowisk rowerowych była jednym z głównych tematów spotkania. Poruszono także kwestie finansowania projektów związanych z tworzeniem infrastruktury rowerowej, wspólnych działań promocyjnych w skali województwa jak „śląska masa krytyczna” oraz krótko omówiono realizację audytu Wiślanej Trasy Rowerowej.
Ustalono, że spotkania powinny odbywać się cyklicznie i kolejne wyznaczono na połowę listopada. 

                                                                                                       Alex Kopia - oficer rowerowy woj. śląskiego

Piątkowe spotkanie rozpoczyna zmiany ....

Mam nadzieję że i w Bielsku-Białej będzie oficer rowerowy.


Zakres wykonywanych zadań "oficera" :

Nadzór , koordynacja i udział w zadaniach związanych z:
1. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami ( w tym szkoły i placówki edukacyjne, policja, służby porządkowe) w zakresie projektowania i tworzenia infrastruktury rowerowej oraz promocji, edukacji i bezpieczeństwa,
2. opracowaniem strategii komunikacji i turystyki rowerowej
3. opracowanie jednolitych standardów dla infrastruktury rowerowej w mieście,
4. udział w opracowaniu wojewódzkiej sieci tras rowerowych łączących miasta województwa śląskiego,
5. współpraca z jednostkami samorządowymi związanymi z infrastrukturą i transportem, edukacją, kulturą, sportem i turystyką, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, bezpieczeństwem i promocją,
6. współpraca z instytucjami zajmującymi się szeroko pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego, ochroną zabytków i rewitalizacją
7. współpraca z biznesem z szeroko pojętej branży rowerowej,
8. monitorowanie opiniowanie projektów wykonania nowych ścieżek rowerowych, ich przebudowy i modernizacji
9. przygotowanie wniosków do komisji budżetowej na realizowane zadania
Wymagania:
niezbędne:
1. obywatelstwo polskie;
2. wykształcenie: wyższe;
3. doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego;
4. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie województwa, prawo o ruchu drogowym, o drogach publicznych, o publicznym transporcie;
5. biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
dodatkowe:
1. doświadczenie w pracy w samorządzie;
2. dyspozycyjność;
3. znajomość języka obcego (angielski, niemiecki);
4. wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy, umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, rzetelność, systematyczność, dokładność, umiejętność pracy pod presją czasu.
 
Ps. Zebrałam te dane z różnych wytycznych aby przybliżyć zakres obowiązków.
 
                                                     Jolanta Koźmin

powrót