Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów

Członkowie                                
BESKIDZKIEGO TOWARZYSTWA CYKLISTÓW
 
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje :
Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków
Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów
 
Bielsko-Biała, 06.03.2015 roku, które odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia.
I termin zebrania – godz. 17.30 , II termin – 17.45.
 
Porządek zebrania :
1.     Otwarcie  - Prezes Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów.               
2.     Wybór protokolanta zebrania.
3.     Przyjęcie REGULAMINU  PRZEPROWADZANIA  ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO  Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów w Bielsku-Białej
4.     Odczytanie i przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2014
5.     Wybór przewodniczącego zebrania  –    (głosowanie jawne)
6. Prowadzenie zebrania przejmuje Przewodniczący zebrania
7. Przedstawienie  porządku  zebrania:
    Porządek zebrania
 1. Wybór Komisji Mandatowej (stwierdzającej prawomocność zebrania )
           2 osoby ; oraz Komisji Uchwał i Wniosków – 3 osoby(propozycje z sali – głosowanie jawne).
 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia  za 2014 rok.
 2. Sprawozdania Sekcji Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów,
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 4. Sprawozdanie finansowe.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 6. Udzielenie absolutorium dla odchodzącego zarządu (głosowanie jawne ).
 7. Wybór Komisji skrutacyjnej (propozycje z sali – glosowanie jawne ) oraz przedstawienie  zasad wyborczych .
 8. Wybory Władz Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej  i Komisji Dyscyplinarnej.
 9.  Ogłoszenie wyników wyborów.
 10.  Ukonstytuowanie się Zarządu.
 11.  Przedstawienie planu pracy na 2015 rok.
 12.  Przyjęcie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 13.  Dyskusja na temat działalności Stowarzyszenia
 14.  Zakończenie zebrania.
                                               Proszę o niezawodny udział w zebraniu.
 
Jolanta Koźmin

Prezes Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów 

powrót