Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej

TURYSTYCZNA INICJATYWA KLASTROWA BIELSKA-BIAŁEJ

W sierpniu 2011 r. powstał – z inicjatywy Miasta Bielska-Białej – w ramach projektu pn.: „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, branżowy klaster turystyczny pn.: „Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej.

Celem Klastra jest integracja szeroko pojętej branży turystycznej skupionej w Mieście Bielsko -Biała, zawiązywanie i wsparcie powiązań kooperacyjnych, stymulowanie działalności innowacyjnej, przyczynianie się do transferu technologii oraz rozpowszechnianie informacji wśród członków Klastra.

Działania Klastra mają na celu:

  • rozwój branży turystycznej i okołoturystycznej,
  • wykreowanie produktów turystycznych,
  • podniesienie jakości technologicznej usług turystycznych,
  • wzrost wykorzystania innowacyjnych technologii w turystyce,
  • efektywne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo – badawczych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych i władz lokalnych oraz regionalnych działających w obszarze turystyki,
  • wzrost poziomu świadomości informacyjnej turystów odwiedzających Bielsko – Białą,
  • wykreowanie nowego wizerunku Bielska – Białej, jako inteligentnego Miasta atrakcyjnego turystycznie,
  • wzrost rozpoznawalności Miasta Bielska – Białej w aspekcie turystyki wspartej nowoczesną technologią,
  • pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajobrazowych i kulturowych Miasta,
  • wzrost konkurencyjności Miasta na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz wzrost konkurencyjności każdego z klastrowiczów.

 

powrót