SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW BESKIDZKIEGO TOWARZYSTWA CYKLISTÓW (BTC)

Bielsko-Biała,dn.04.03.2011
 
 SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW BESKIDZKIEGO TOWARZYSTWA CYKLISTÓW (BTC)
 
Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów rozpoczęło się w II terminie tj. 04.03.2011 roku o godzinie 18:15 przy udziale 21 osób (48,8 % ogólnej liczby członków BTC)
Walne Zgromadzenie rozpoczął Prezes BTC Jolanta Kożmin krótkim przemówieniem i powitaniem gości,po czym w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano Przewodniczącego zebrania kol. Grażynę Olczak.
Przewodnicząca odczytała porządek zebrania , który został jednogłośnie przyjęty bez poprawek.
Jednogłośnie wybrano protokolanta zebrania – Marka Danilkiewicza
Jednogłośnie wybrano skład Komisji Mandatowej  – Bartłomiej Sidorczuk i Piotr Kobiela.
Jednogłośnie wybrano skład Komisji Uchwał i Wniosków – Iwona Niedziela i Małgorzata Trzonek.
Następnie Prezes BTC Jolanta Koźmin odczytała sprawozdanie merytoryczne z działalności BTC za rok 2010r.
V-ce Prezes BTC Jan Pająk odczytał sprawozdanie finansowe za rok za rok 2010
Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Grażyna Olczak odczytała sprawozdanie tej Komisji (
Absolutorium w głosowaniu jawnym zostało przyjęte jednogłośnie.
Przewodniczaca zebrania odczytała projekt uchwały o przyjęciu przez Walne Zgromadzenie Członków BTC sprawozdania finansowego za rok 2010 .
Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie.
 
 
Przewodnicząca zebrania przechodząc do kolejnego punktu przyjętego porządku obrad, zaproponowała podawanie z Sali kandydatów do Komisji Skrutacyjnej ( zaznaczając jednocześnie, że osoby te nie mogą kandydować do władz BTC w następnej kadencji).
Rozpoczęto wybór Komisji Skrutacyjnej 2 osobowej; w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrano skład tej Komisji – Andrzeja Ziółko i Jolantę Kalinowską.
 
Przewodnicząca zebrania zaproponowała przejście do części wyborczej Walnego Zgromadzenia Członków BTC – wybory zgodnie ze Statutem BTC – paragraf 22 mają być przeprowadzone tajnie.
Przewodnicząca w imieniu ustępującego Zarządu zaproponowała utrzymanie składu nowego Zarządu w obecnej ilości 5 osób. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona; prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
Przewodnicząca przypomniała, że Statut BTC precyzuje, - Komisja Rewizyjna oraz Komisja Dyscyplinarna mają liczyć po 3 osoby.
Przewodnicząca poprosiła o podawanie kandydatur z Sali wg zasady – jedna osoba zgłasza jedną kandydaturę. Proponowana osoba wyraża zgodę na kandydowanie. Do Zarządy podajemy minimum 7 osób, do Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej minimum po 3 osoby.
 
Wybory rozpoczęły się od zgłoszenia kandydatów do Zarządu.
Jako kandydaci do Zarządu zostali zgłoszeni;
 - Jerzy Płaczek
- Jolanta Koźmin
- Jan Pająk
- Marek Danielkiewicz
- Piotr Kobiela
- Bartłomiej Sidorczuk
 
                                                                      
 
Jako kandydaci do Komisji Rewizyjnej zostali zgłoszeni;
- Wiesław Wojtylak
- Iwona Niedziela
- Vacław Piekiełko
 
Jako kandydaci do Komisji Dyscyplinarnej zostali zgłoszeni;
- Mieczysław Skoczylas
- Małgorzata Trzopek
- Andrzej Kalinowski
 
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca ogłosiła rozpoczęcie wyborów.
Komisja Skrutacyjna przygotowała kartki wyborcze do władz BTC
Po rozdaniu kart wyborczych rozpoczęto tajne głosowanie i liczenie głosów przez Komisje Skrutacyjną.
 
W czasie liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną, kol. Jan Pająk w imieniu ustępującego Zarządu przedstawił;
1. program imprez na rok 2011, po którym nastąpiła dyskusja.
W czasie dyskusji wnioskowano o;
- Przeanalizowanie organizacji wycieczek rowerowych w rejony bardziej oddalone od Bielska-B.
            - Rozpatrzenie możliwości organizacji wycieczek dwu, trzy dniowych.
2. propozycję zmian w statucie. Zmiany te wynikają z dostosowania do zmienionych
przepisów o stowarzyszeniach. W zakresie tych zmian, została przygotowana Uchwała.
 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie Uchwały nad zmianami Statutu BTC.
Głosowano jawnie;     za było – 19 głosów
                                   wstrzymało się- 2 głosy
                                   przeciw – 0 głosów
Proponowane zmiany zostały przyjęte.
 
Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Ziółko przedstawił wyniki wyborów:
 
Kandydaci do Zarządu otrzymali następującą liczbę głosów;
- Jerzy Płaczek                                   - 19
- Jolanta Koźmin                    - 21
- Jan Pająk                              - 20
- Marek Danielkiewicz                       - 20
- Piotr Kobiela                        - 14
- Bartłomiej Sidorczuk                        - 9
 
Kandydaci do Komisji Rewizyjnej otrzymali następującą liczbę głosów;
- Wiesław Wojtylak                - 21
- Iwona Niedziela                   - 21
- Vacław Piekiełko                  - 21
                                  
Kandydaci do Komisji Dyscyplinarnej otrzymali następującą liczbę głosów;
- Mieczysław Skoczylas          - 21
- Małgorzata Trzopek              - 21     
- Andrzej Kalinowski              - 20
                                                           -3-
 
Przewodnicząca wezwała osoby wybrane do nowych organów BTC aby się ukonstytuowali.
Po krótkiej przerwie, w imieniu wybranego Zarządu Jolanta Koźmin ogłosiła co następuje;
ZARZĄD JEDNOGŁOŚNIE WYBRAŁ JAKO PREZESA JOLANTĘ KOŹMIN,
V-CE PREZESEM JEDNOGŁOŚNIE ZOSTAŁ JAN PAJĄK,
SEKRETARZEM ZOSTAŁ MAREK DANILKIEWICZ
SKARBNIKIEM ZOSTAŁ PIOTR KOBIELA,
CZŁONKIEM ZARZĄDU ZOSTAŁ JERZY PŁACZEK.
 
W imieniu nowo wybranej Komisji Rewizyjnej, Wiesław Wojtylak ogłosił, iż jednogłośnie został wybrany Przewodniczącym tej komisji.
W imieniu Komisji Dyscyplinarnej wystąpił nowowybrany Przewodniczący tej komisji – Mieczysław Skoczylas.
 
Przewodnicząca odczytała przyjęte uchwały na Walnym Zgromadzeniu.
 
Na zakończenie, Prezes Jolanta Koźmin uhonorowała kol. Jerzego Płaczka za szczególny wkład pracy w organizację atrakcyjnych wycieczek, oraz opiekę nad uczestnikami. Kolega otrzymał dyplom oraz materiały do planowania następnych wycieczek.
Foldery i mapy otrzymali wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia.
 

powrót