2011-03-04 Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków BTC

Zarząd BTC zwołuje :

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków

Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów

Bielsko-Biała, 4 marca 2011 roku, które odbędzie się w siedzibie Towarzystwa przy ulicy Z. Krasińskiego 5a w Bielsku-Białej.

I termin zebrania – godz. 18.00 , II termin – 18.15.

 Porządek zebrania :

    1.     Otwarcie zebrania - przywitanie Prezes BTC

2.      Wybór protokolanta zebrania - propozycje z Sali – głosowanie jawne

3.      Wybór komisji mandatowej, stwierdzającej prawomocność zebrania

4.      Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2010 r.

5.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

6.      Sprawozdanie finansowe za 2010 r.

7.      Dyskusja nad sprawozdaniami

8.      Wybory nowych władz stowarzyszenia

9.      Przedstawienie wniosku o uchwalenie zmian w statucie BTC

10.  Przedstawienie planu pracy na lata 2011- 2012

11.  Przyjęcie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków

12.  Zakończenie zebrania

Prosimy o niezawodny udział w zebraniu.


powrót