Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków BTC 28.03.08

Zarząd BTC zwołuje : Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków BTC Bielsko-Biała, 28 marca 2008 roku które odbędzie się w siedzibie Towarzystwa przy ulicy Krasińskiego 5a w Bielsku-Białej. I termin zebrania – godz. 18.00 , II termin – 18.15. Porządek zebrania; 1. Otwarcie zebrania-przywitanie Prezes BTC 2. Wybór protokolanta zebrania –propozycje z Sali – głosowanie jawne 3. Wybór komisji mandatowej-stwierdzającej prawomocność zebrania 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2007 r. 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 6. Raport kasowy--skarbnik 7. Dyskusja 8. Przedstawienie planu pracy na 2008 rok 9. Przyjęcie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków 10. Zakończenie zebrania Prosimy o niezawodny udział w zebraniu.

powrót